บทบาทสำคัญของเพศศึกษา (Significant roles of sex education)

บทบาทสำคัญของเพศศึกษา (Significant roles of sex education)

บทบาทสำคัญของเพศศึกษาคือ การกำหนดความสำคัญของการศึกษาเพศวิถี เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนัก และเห็นคุณค่าของการรู้และเข้าใจหลักพื้นฐาน ความหมาย และสาระสำคัญของการศึกษาเพศวิถีศึกษา ซึ่งเพศวิถีศึกษามีบทบาทสำคัญต่อการเรียนการสอนของนักเรียน ดังนี้

1.ช่วยให้แต่ละคนเข้าใจและยอมรับหน้าที่ตามเพศของตน
2.เข้าใจความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในฐานะเพื่อน ให้เกียรติกัน
3.ตระหนักถึงความแตกต่างในลักษณะการนึกคิดและพฤติกรรมทางเพศ และยอมรับความแตกต่าง
4.เข้าใจการเลือกคู่
5.เข้าใจการเตรียมตัวรับผิดชอบต่อครอบครัว
6.เข้าใจการเลี้ยงดูบุตรธิดาให้เติบโตเป็นพลเมืองดี

บทบาทสำคัญของเพศศึกษามีบทบาทสำคัญช่วยให้นักเรียนมีความรู้ และเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสุขอนามัยทางเพศ รู้จักวิธีการเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นตามหลักการมีความสามารถในการประเมินโอกาสเสี่ยงจากพฤติกรรมทางเพศ และปัญหาจากการมีเพศสัมพันธ์ไม่พร้อม ตลอดจนตระหนักรู้ในคุณค่าของตนเอง สร้างแรงจูงใจในการตัดสินใจเลือกแนวทางการดำเนินชีวิตอย่างมีสุขภาวะ