ความสัมพันธ์ระหว่างเพศ

ความสัมพันธ์ระหว่างเพศ

 • 1.            ความหมายและ  ความสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างเพศ

 • ความจริงในการดำเนินชีวิตนั้น  แม้จะไม่มีเรื่องเพศเข้ามาเกี่ยวข้องโดยตรงก็ตาม  มนุษย์ทั้งสองเพศก็จำเป็นต้องมีความสัมพันธ์กัน อย่างที่เรียกว่า มนุษยสัมพันธ์ หรือความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์  (Human relation) ทั้งนี้ก็เพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่ต้องติดต่อไปมาหาสู่  และคบค้าสมาคมกัน  ซึ่งจะเป็นทั้งการติดต่อสมาคมระหว่างเพศเดียวกัน  หรือเพศตรงข้าม  สำหรับเหตุผลที่มนุษย์ต้องมีความสัมพันธ์กันในกิจกรรรมหลายๆ อย่างเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัว  และส่วนรวมนั้น  โดยทั่วไปก็ด้วยความมุ่งหมายที่สำคัญของการดำเนินชีวิต  ซึ่งต้องเป็นไปตามวัฒนธรรมต่างๆดังที่สังคมได้กำหนดเอาไว้  อันเป็นผลทำให้มนุษย์สามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างมีวัฒนธรรมด้วยความสงบสุข และมีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น

 • 2.            จุดเริมต้นของความสัมพันธ์ระหว่างเพศ

 • โดยทั่วไปจะเห็นได้ว่า  ความสัมพันธ์ระหว่างเพศของเด็กไวรุ่นส่วนใหญ่สืบเนื่องมาจากความเจริญเติมโตของจิตใจทางเพศโดยตรง(Psycho-sexual development)ซึ่งจะส่งผลให้เด็กไวรุ่น  หรือเด็กก่อนไว้รุ่นมีความสนใจต่อเพศตรงข้าม  และคิดใฝ่ฝันถึงความสัมพันธ์ทางเพศขึ้น  จนได้แสดงพฤติกรรม แห่งความสัมพันธ์ทางเพศออกมาให้ปรากฏ

 • จุดสุดท้ายของความต้องการของธรรมชาติก็คือ เพื่อให้เกิดเพศสัมพันธ์หรือการสืบพันธ์

 •  

 • 3.              อารมณ์และความรู้สึกที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเพศ

 • ช่วงชีวิตเมื่อเริ่มเข้าสู่ไวหนุ่มสาว  จะเกิดการเปลี่ยนแปงอย่างมากมาย  ทั้งทางด้านร่างกาย  จิตใจ  และสติปัญญา  ด้านร่างกายจะมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับขนาดและรูปร่าง  เชาว์ปัญญา มีการพัฒนาอย่างมากในด้านการคิดอย่างมีเหตุผล ส่วนทางด้านจิตใจ ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงด้านอารมณ์ และความรู้สึกที่เกี่ยวข้องกับตนเองและเพศตรงข้าม ซึ่งจะขอนำมากล่าวในที่นี้ ประการ คือ ความพึ่งพอใจ ความรัก ความใคร่

 • 3.1      ความพึ่งพอใจ (Sexual satisfaction)

 • 3.2     ความรัก(Affection)

 • 3.2.1   ความรักแบบบริสุทธิ์(Romantic love)

 • 3.2.2   ความรักแบบถูกใจในรูปลักษณ์ (Physical love)

 • 3.2.3   ความรักแบบมิตรภาพ (Platonic love)

 • 3.3      ความใคร่(Sex Appeal)

 • ซึ่งมีสาเหตุมาจาก

 • 1.  การดู

 • 2. การรู้รส

 • 3. การได้กลิ่น

 • 4. การได้ยิน

 • 5. การสัมผัส

 • จากผลการศึกษาวิจัย(ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานต์ บรรยาย,อ้างอิง สุชาติ โสมประยูร 2546:83) พบว่า การสัมผัสระหว่างชายหญิงในลักษณะต่างๆจะสามารถพัฒนาไปสู่การมีสัมพันธ์ได้ดังนี้

 •  การจับมือถือแขน สามารถพัฒนาไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ได้ ร้อยละ 10

 • การกอดจูบ สามารถพัฒนาไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ได้ ร้อยละ 60

 • การลูบคลำ สามารถพัฒนาไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ได้ ร้อยละ 80

 • การเล้าโลม สามารถพัฒนาไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ได้ ร้อยละ 100

ขอบคณที่มาจาก