ความรักและความผูกพันธ์ในครอบครัว

ความรักในครอบครัว ครอบครัวนั้นคือสิ่งสำคัญที่สุดในการดำรงชีวิตของมนุษย์ การมีครอบครัวที่อบอุ่นย่อมส่งผลดีต่อการดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข แน่นอนว่าคนที่มีครอบครัวที่อบอุ่นนั้นย่อมได้เปรียบ เพราะสามารถทำหน้าที่การงานต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมและทำให้สมาชิกในครอบครัวนั้นมีสุขภาพจิตที่ดี     ความรักในครอบครัว ตัวแปรความอบอุ่นของครอบครัวคือความผูกพัน ครอบครัวนั้นจะมีแรงผลักดันอยู่ 2 แรงที่ต่อสู้กันอยู่เสมอ คือ แรงดึงสมาชิกภายในครอบครัวให้เข้าหากัน เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ทั้งในด้านความคิด ความรู้สึก การกระทำต่าง ๆ และแรงผลักดันที่ทำให้สมาชิกในครอบครัวห่างออกจากกัน เพื่อใช้ชีวิตอย่างอิสระเป็นตัวของตัวเอง แรงผลักดันทั้งสองนี้จะมีความสมดุลกันในครอบครัวที่อบอุ่น ถึงแม้ว่าแรงผลักดันอย่างหนึ่งอาจมากกว่าในบางครั้งแต่ก็เป็นเพียงชั่วคราวเท่านั้น และจะกลับเข้าสู่ภาวะที่สมดุลในที่สุด ซึ่งความผูกพันทางอารมณ์นี้สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะคือ ครอบครัวที่ผูกพันแน่นแฟ้นจนเกินไป เป็นภาวะที่เกิดจากสมาชิกในครอบครัวทำในสิ่งที่แตกต่างไปจากที่เคยทำกันมา ก็จะส่งผลให้เกิดความเครียดเกิดขึ้นมาในครอบครัวโดยทันที ซึ่งความเครียดนี้อาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ และการปฏิบัติหน้าที่ในด้านอื่น ๆ ของครอบครัว เช่น ลูกทำในสิ่งที่พ่อแม่ไม่ชอบ หรือไม่เห็นด้วย ลูกจะตัดสินใจทำตามแต่ใจตนเอง หรือไม่ยอมทำตามสิ่งที่พ่อแม่ต้องการ ผลจากความผูกพันที่มากเกินไปจะทำให้สมาชิกในครอบครัวนั้นไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้ เช่น เมื่อแม่ผูกพันแน่นแฟ้นกับลูกมากเกินไปจะทำให้พ่อนั้นเกิดความเหินห่างไปโดยอัตโนมัติ และลูกก็จะคอยพึ่งแม่ตลอดเวลาโดยไม่รู้จักโต ครอบครัวที่เหินห่างทางอารมณ์ ครอบครัวที่มีความผูกพันระหว่างกันน้อย ถึงแม้ว่าสมาชิกในครอบครัวจะมีอิสระมาก ก็จะเป็นความอิสระที่ไม่สมบูรณ์ เพราะขาดความรู้สึกเป็นส่วนตัว และความรู้สึกที่สามารถพึ่งพิงกันในยามที่จำเป็น นอกจากนี้การต่างคนต่างอยู่ยังทำให้ไม่สามารถทำภารกิจที่สำคัญให้ประสบความสำเร็จได้ เช่น ครอบครัวที่พ่อแม่ไม่มีความผูกพันกันอย่างไกล้ชิด ย่อมไม่สามารถร่วมมือกันปกครองลูกได้ […]