ความรู้เรื่องเพศ

Recent Posts

 • เพศศาสตร์ (Sexology)

  เพศศาสตร์ (Sexology)

  ตามความหมายของ Webster’s New Twentieth Century Dictionary ให้ความจำกัดความไว้ว่า “เพศศาสตร์(Sexology) คือ ศาสตร์ …Read More »
 • วัฒนธรรมทางเพศในสังคมไทย (SEXUAL CULTURE IN THAI SOCIETY)

  วัฒนธรรมทางเพศในสังคมไทย (SEXUAL CULTURE IN THAI SOCIETY)

  วัฒนธรรมความเชื่อเรื่องเพศ เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการควบคุมภาวะทางเพศของคนในสังคมและเป็นแนวทางในการแสดงออกของพฤติกรรมทางเพศของปัจเจกบุคคลทั้งเพศหญิงและเพศชายที่แตกต่างกัน เช่น ความเชื่อว่า ผู้ชายเป็นมนุษย์เพศที่เหนือกว่าผู้หญิง ผู้หญิงอ่อนแอกว่าผู้ชาย และผู้หญิงเป็นทรัพย์สมบัติของผู้ชาย ความเชื่อที่ว่าความต้องการทางเพศของผู้ชายเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องได้รับการตอบสนองและหาทางปลดปล่อย ในขณะที่เพศหญิงไม่จำเป็นต้องทำเช่นผู้ชาย ความเชื่อที่ว่า …Read More »
 • รูปแบบของเพศสัมพันธ์

  รูปแบบของเพศสัมพันธ์

  รูปแบบของเพศสัมพันธ์ในสังคมสามารถจัดได้เป็นสองลักษณะ คือ 1.เพศสัมพันธ์แบบรักต่างเพศ (Heterosexuality) เป็นเพศสัมพันธ์ระหว่างชายกับหญิง และถือว่าเป็นพฤติกรรมทางเพศสัมพันธ์ของคนส่วนใหญ่ เนื่องจากหน้าที่ของเพศสัมพันธ์ในด้านการขยายเผ่าพันธุ์ ดังนั้นคนส่วนใหญ่จึงยอมรับและเข้าใจว่าเพศสัมพันธ์แบบชายกับหญิงเท่านั้นที่เป็นพฤติกรรมปกติ สังคมไทยในปัจจุบันเป็นสังคมระบบสามีเดียวภรรยาเดียว (Monogamy) …Read More »
 • สถานการณ์เกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศ

  สถานการณ์เกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศ

  ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศยังเป็นข้อมูลที่คลาดเคลื่อนอยู่มากเนื่องจากพฤติกรรมทางเพศถือเป็นเรื่องส่วนตัวและเป็นความลับ ดังนั้นข้อมูลที่จะกล่าวต่อไปนี้ จึงอาจมีหลายส่วนที่ต้องพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนอีกครั้ง ในอเมริกามีบางรายงานแจ้งว่า 30 เปอร์เซ็นต์ของเพศชาย และ 28 เปอร์เซ็นต์ของเพศหญิง มีเพศสัมพันธ์เพียงบางโอกาสในรอบ …Read More »
 • ความรู้เรื่องเพศ (Sex information)

  ความรู้เรื่องเพศ (Sex information)

  ลักษณะของเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศ สามารถแบ่งเป็นลักษณะใหญ่ ๆ 4 ด้าน ได้แก่ 1.ความรู้ด้านชีววิทยา (Biological aspect) เช่น …Read More »
 • บทบาทสำคัญของเพศศึกษา (Significant roles of sex education)

  บทบาทสำคัญของเพศศึกษา (Significant roles of sex education)

  บทบาทสำคัญของเพศศึกษาคือ การกำหนดความสำคัญของการศึกษาเพศวิถี เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนัก และเห็นคุณค่าของการรู้และเข้าใจหลักพื้นฐาน ความหมาย และสาระสำคัญของการศึกษาเพศวิถีศึกษา ซึ่งเพศวิถีศึกษามีบทบาทสำคัญต่อการเรียนการสอนของนักเรียน ดังนี้ 1.ช่วยให้แต่ละคนเข้าใจและยอมรับหน้าที่ตามเพศของตน 2.เข้าใจความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในฐานะเพื่อน …Read More »
 • ความหมายของเพศศึกษา (DEFINITION OF SEX EDUCATION)

  ความหมายของเพศศึกษา (DEFINITION OF SEX EDUCATION)

  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานได้ให้ความหมายของคำว่า “เพศ” หมายถึง “รูปที่แสดงให้รู้ว่าหญิงหรือชาย ซึ่งหากจะตีความกันแต่เพียงว่า “เพศ” คือ ลักษณะบอกให้ใครๆ รู้ว่า บุคคลนั้นๆ …Read More »
 • 10 จุดสัมผัส ที่ชายหนุ่มอยากให้คุณลงไม้ลงมือกับมัน

  10 จุดสัมผัส ที่ชายหนุ่มอยากให้คุณลงไม้ลงมือกับมัน

  ผู้หญิง เราก็สามารถมอบความสุขให้กับผู้ชายได้ อย่าไปคิดว่าเป็นผู้หญิง จะทำอะไรก่อนจะดูไม่ดี ลองมาดู จุดสัมผัส ที่ชายหนุ่มอยากร้องขอให้คุณลงไม้ลงมือกับมันให้มากๆ จะลูบไล้เคล้นคลึง จูบ หรือเลีย …Read More »
 • 9 ความจริง เรื่องเพศสัมพันธ์ที่ถูกต้อง

  9 ความจริง เรื่องเพศสัมพันธ์ที่ถูกต้อง

  สิ่งมีชีวิตทั้งหลายล้วนเกิดขึ้น เติบโต ดำรงชีวิต และสลายไปตามกาลเวลา การสืบพันธุ์จึงเป็นกลไกทางธรรมชาติในการสร้างสิ่งมีชีวิตรุ่นใหม่ๆ ขึ้นมาทดแทนเพื่อรักษาเผ่าพันธุ์ให้คงอยู่ เมื่อมนุษย์เติบโตจวบจนช่วงที่ฮอร์โมนผันแปรจนเข้าสู่วัยรุ่นหรือวัยหนุ่มสาว เพศสัมพันธ์จึงเป็นเรื่องราวที่ทุกคนได้รับรู้อย่างหลากหลายทัศนะ หลากความเชื่อ หลายประสบการณ์กันไปต่างๆ …Read More »