ความรักและความผูกพันธ์ในครอบครัว

ความรักในครอบครัว ครอบครัวนั้นคือสิ่งสำคัญที่สุดในการดำรงชีวิตของมนุษย์ การมีครอบครัวที่อบอุ่นย่อมส่งผลดีต่อการดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข แน่นอนว่าคนที่มีครอบครัวที่อบอุ่นนั้นย่อมได้เปรียบ เพราะสามารถทำหน้าที่การงานต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมและทำให้สมาชิกในครอบครัวนั้นมีสุขภาพจิตที่ดี

 

 

ความรักในครอบครัว
ตัวแปรความอบอุ่นของครอบครัวคือความผูกพัน

ครอบครัวนั้นจะมีแรงผลักดันอยู่ 2 แรงที่ต่อสู้กันอยู่เสมอ คือ แรงดึงสมาชิกภายในครอบครัวให้เข้าหากัน เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ทั้งในด้านความคิด ความรู้สึก การกระทำต่าง ๆ และแรงผลักดันที่ทำให้สมาชิกในครอบครัวห่างออกจากกัน เพื่อใช้ชีวิตอย่างอิสระเป็นตัวของตัวเอง แรงผลักดันทั้งสองนี้จะมีความสมดุลกันในครอบครัวที่อบอุ่น ถึงแม้ว่าแรงผลักดันอย่างหนึ่งอาจมากกว่าในบางครั้งแต่ก็เป็นเพียงชั่วคราวเท่านั้น และจะกลับเข้าสู่ภาวะที่สมดุลในที่สุด ซึ่งความผูกพันทางอารมณ์นี้สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะคือ

ครอบครัวที่ผูกพันแน่นแฟ้นจนเกินไป

เป็นภาวะที่เกิดจากสมาชิกในครอบครัวทำในสิ่งที่แตกต่างไปจากที่เคยทำกันมา ก็จะส่งผลให้เกิดความเครียดเกิดขึ้นมาในครอบครัวโดยทันที ซึ่งความเครียดนี้อาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ และการปฏิบัติหน้าที่ในด้านอื่น ๆ ของครอบครัว เช่น ลูกทำในสิ่งที่พ่อแม่ไม่ชอบ หรือไม่เห็นด้วย ลูกจะตัดสินใจทำตามแต่ใจตนเอง หรือไม่ยอมทำตามสิ่งที่พ่อแม่ต้องการ ผลจากความผูกพันที่มากเกินไปจะทำให้สมาชิกในครอบครัวนั้นไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้ เช่น เมื่อแม่ผูกพันแน่นแฟ้นกับลูกมากเกินไปจะทำให้พ่อนั้นเกิดความเหินห่างไปโดยอัตโนมัติ และลูกก็จะคอยพึ่งแม่ตลอดเวลาโดยไม่รู้จักโต

ครอบครัวที่เหินห่างทางอารมณ์

ครอบครัวที่มีความผูกพันระหว่างกันน้อย ถึงแม้ว่าสมาชิกในครอบครัวจะมีอิสระมาก ก็จะเป็นความอิสระที่ไม่สมบูรณ์ เพราะขาดความรู้สึกเป็นส่วนตัว และความรู้สึกที่สามารถพึ่งพิงกันในยามที่จำเป็น นอกจากนี้การต่างคนต่างอยู่ยังทำให้ไม่สามารถทำภารกิจที่สำคัญให้ประสบความสำเร็จได้ เช่น ครอบครัวที่พ่อแม่ไม่มีความผูกพันกันอย่างไกล้ชิด ย่อมไม่สามารถร่วมมือกันปกครองลูกได้

ความผูกพันทางอารมณ์ที่เหมาะที่สุดคือ ความผูกพันระดับปานกลาง เพราะสมาชิกในครอบครัวมีความเป็นอิสระ แต่ยังคงความผูกพันกับครอบครัวเดิมอยู่ ทั้งนี้การที่จะทำให้ครอบครัวมีความอบอุ่นได้นั้นจะต้องสร้างสมดุลระหว่างความเป็นอิสระและความผูกพันกับสมาชิกในครอบครัวได้อย่างเหมาะสม

บทบาทผู้นำสร้างความอบอุ่นในครอบครัว

ครอบครัวต่างก็มีผู้นำในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ แต่ความเป็นผู้นำนั้นไม่ควรถูกจำกัดให้อยู่กับใครคนใดคนหนึ่ง เช่น คุณพ่อและคุณแม่นั้นไม่ควรเป็นผู้นำแต่เพียงฝ่ายเดียว คุณแม่นั้นก็ไม่ควรเป็นผู้นำเพียงผู้เดียว เพราะหากครอบครัวตกอยู่ในภาวะตึงเครียดผู้เป็นพ่อและแม่นั้นจะต้องมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และร่วมกันเป็นผู้นำในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ร่วมกัน ดังนั้นครอบครัวที่อบอุ่นนั้น สมาชิกในครอบครัวแต่ละคนจะมีบทบาทความรับผิดชอบและความเป็นผู้นำในวาระที่แตกต่างกันออกไป เช่น แม่จะเป็นผู้นำและตัดสินใจในการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวและการดำเนินชีวิตประจำวัน เช่น ในเรื่องอาหารการกิน ความเป็นอยู่ต่าง ๆ ส่วนคุณพ่อนั้นก็จะเป็นผู้นำสำหรับเรื่องสำคัญ ๆ ในด้านต่าง ๆ เช่น เรื่องภายนอกบ้าน และสมาชิกภายในครอบครัวก็ควรมีส่วนร่วมในการสนับสนุนความคิดของผู้นำภายในครอบครัวอีกด้วย และเมื่อใดก็ตามที่มีความขัดแย้งต่าง ๆ เกิดขึ้นภายในครอบครัว สมาชิกในครอบครัวก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันแก้ไขความขัดแย้งเหล่านั้นเพื่อให้ครอบครัวกลับสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุด

 

 

 

ครอบครัวในมุมมองของนักจิตวิทยา

สิ่งที่นักจิตวิทยาและจิตแพทย์นั้นมีความเชื่อเกี่ยวกับผู้กระทำการรุนแรงส่วนใหญ่นั้น มักเกิดจากพื้นฐานของครอบครัวที่แตกแยก มาจากครอบครัวที่ไม่มีความอบอุ่น และมาจากที่คนนั้นเองเคยตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงเหล่านั้นมาก่อน หรืออยู่ในเหตุการณ์ที่รู้เห็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นเหล่านั้น

โครงสร้างทางสังคมนั้นมีผลกระทบต่อพฤติกรรมของคนในสังคม เช่น สังคมมีค่านิยมบกพร่อง และมีการยกย่องพ่อเป็นใหญ่จะเป็นสังคมที่ควบคุมกฏเกณฑ์โดยเพศชาย ตัวอย่างเช่น สังคมชาวเอเชียที่สร้างสมาชิกผู้ชาย แสดงบทบาททางเพศเชิงอำนาจนิยม ในขณะที่สร้างผู้หญิงให้เป็นฝ่ายเก็บกดและยอมตามมากกว่าสังคมที่ถือแม่เป็นใหญ่ และสังคมที่ยึดถือพ่อแม่เป็นใหญ่จะเป็นสังคมที่เท่าเทียมกัน

นอกจากนี้นักจิตวิทยายังมองอีกว่าปัญหาความรุนแรงในครอบครัวนั้นเป็นปัญหาที่ผู้กระทำความรุนแรงมีลักษณะบุคลิกภาพที่ผิดปกติเฉพาะบุคคล โดยให้เหตุผลว่า ผู้เป็นสามีในครอบครัวอื่นที่อยู่ภายใต้โครงสร้างสังคมที่อยู่ในระดับชั้นเดียวกันได้รับการขัดเกลาจากวัฒนธรรมทางสังคมแบบเดียวกัน มิใช่จะมีการกระทำความรุนแรงต่อภรรยาเช่นเดียวกันทุกครอบครัว มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่กระทำพฤติกรรมเช่นนี้ การสร้างความรักความอบอุ่นในครอบครัวนั้นเป็นเสมือนภูมิคุ้มกันให้กับครอบครัวเพื่อหลีกหนีและห่างไกลจากความรุนแรงและจะเป็นพื้นฐานที่ดีสำหรับการสร้างความมั่นคงให้กับสังคมในที่สุด

อย่างไรก็ตามการที่ครอบครัวจะมีความอบอุ่นเป็นกันเองและให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้นั้น ความคิดเห็นของคนในครอบครัวถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก เพราะการช่วยเหลือสนับสนุนกันอย่างมีเหตุผลจะช่วยสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันได้มากยิ่งขึ้น และยังสามารถช่วยให้ครอบครัวนั้นมีความสุขกว่าครอบครัวอื่น ๆ อีกด้วย

 

ข้อมูลจาก konthong